Oplæg: LM Bornholm - hvordan nå næste generation?

Repræsentantskabet drøftede på sit møde d. 17. maj et skriftligt oplæg om LM Bornholm. Oplægget er lavet af et udvalg nedsat af afdelingsstyrelsen og kan læses her.

Oplæg: LM Bornholm - hvordan nå næste generation?

Konklusionen fra repræsentantskabsmødet er i referatet formuleret således: 

Konklusion:

Niels Chresten Andersen (NCA) udtrykte en stor tak for de mange indlæg. Ufattelig vigtig med forankring. Gå hjem i jeres kredse og få en bred drøftelse af oplægget.

NCA rundede drøftelsen af med at konstatere, at der var enighed om oplæggets fakta-del, ligesom der var bred enighed om analyse-delen - dog med den tilføjelse, at fakta kan opleves forskelligt i kredsene.

Også kommentarerne til fremtidsdelen var på linje med udvalgets oplæg, og her understregede NCA, at der ikke er intentioner om at trække noget ned over hovedet på kredsene. I afsnit 5 understreges det: "hvor der er basis for det, vil der fortsat være kredse med en lokal bestyrelse, og resurser og opbakning til at gennemføre det traditionelle søndagsmøde på en hverdagsaften f.eks. 1-2 gange om måneden. Det kan vise sig lokalt at blive en vigtig samling til styrkelse af sammenhængskraften og fællesskabet, de steder hvor LM forsamlingen vælger forskelligt om søndagen". Så længe der er basis for f.eks. oprettelse af LMU i Årsballe, vil det kunne fortsætte.

Det vigtige nu er at oplægget drøftes i kredsene, således at der sikres en forankring om den retning, fremtidsdelen lægger op til.

Samtidig vil AS tage fat på de fem udfordringer for de næste 1-2 år, jf. afsnit 6.

 


© LM Bornholm 2017 - Aarsdalevej 61, 3740 Svaneke